امور رفاهی دانشگاه شهید رجایی

روزهای مراجعهدوشنبه هر هفته جهت تعویض دفترچه بیمه توسط جناب آقای مجید داوری

جهت تعویض دفترچه تصویر کارت ملی ارائه گردد چنانچه کارت ملی ندارند کپی شناسنامه ای که دارای شماره ملی می باشد الزامی است.

دوشنبه هر هفته صدور بیمه نامه شخص ثالث و بدنه خودرو

توسط نماینده محترم بیمه شرف اطمینان مستقر در اداره رفاه از ساعت 9 الی 12

چهارشنبه بررسی و تحویل پرونده های پزشکی همکاران

توسط نماینده محترم بیمه اتیه سازان مستقر در اداره رفاه از ساعت 8:30 الی 14

ورود پرسنل
نقشه راه های کشور

وضعیت آب و هوا

تعداد بازدید کنندگان 105959

قابل توجه کسانیکه بن خرید کالا از تعاونی دریافت نکرده اند.لطفا جهت دریافت بن خود به تعاونی مصرف مراجعه نمایید


تماس با ما

تلفن: 9-22970060
داخلي 2218
نمابر: 22970026
Refah@srttu.edu

تصاویر