امور رفاهی دانشگاه شهید رجایی

ورود پرسنل




نقشه راه های کشور

وضعیت آب و هوا

تعداد بازدید کنندگان 105953

قابل توجه کسانیکه بن خرید کالا از تعاونی دریافت نکرده اند.لطفا جهت دریافت بن خود به تعاونی مصرف مراجعه نمایید


تماس با ما

تلفن: 9-22970060
داخلي 2218
نمابر: 22970026
Refah@srttu.edu

تصاویر