امور رفاهی دانشگاه شهید رجایی

مراکز و بیمارستان های طرف قرارداد
تماس با ما

تلفن: 9-22970060
داخلي 2218
نمابر: 22970026
Refah@srttu.edu