امور رفاهی دانشگاه شهید رجایی

متن خبر

 

ثبت نام جهت خودرو -13960723

لطفا افرادی که در تاریخ های 12، 15 و 19 شهریور اقدام به ثبت نام کرده اند مجدد درخواست های خود را در سیستم وارد نمایند تا معرفی نامه آنها صادر گردد.با تشکر اداره رفاه کارکنانتماس با ما

تلفن: 9-22970060
داخلي 2218
نمابر: 22970026
Refah@srttu.edu