امور رفاهی دانشگاه شهید رجایی

متن خبرثبت نام جهت خودرو -13960723

لطفا افرادی که در تاریخ های 12، 15 و 19 شهریور اقدام به ثبت نام کرده اند مجدد درخواست های خود را در سیستم وارد نمایند تا معرفی نامه آنها صادر گردد.با تشکر اداره رفاه کارکنانورود پرسنل


تعداد بازدید کنندگان 85020تماس با ما

تلفن: 9-22970060
داخلي 2218
نمابر: 22970026
Refah@srttu.edu

تقویم

امور رفاهی